Algemene voorwaarden

15 mei, 2012
Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: ‘voorwaarden’) wordt verstaan onder de afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met
P. Rijneveen Branderij/Distilleerderij (hierna te noemen de Branderij) in contact treedt over de totstandkoming van een overeenkomst en die de leeftijd heeft van tenminste 18 jaar.

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen de Branderij en de afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

Order: iedere opdracht van de afnemer aan de Branderij.

Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van de Branderij aan de afnemer.

Overmacht:  elke van de wil van de Branderij onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van de Branderij kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.
Tot die omstandigheden wordt ook gerekend:
Stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie
door de Branderij of haar toeleveranciers en /of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en /of maatregelen van enige overheidsinstantie,
telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van de Branderij en de afnemer.
Tenzij de aard of de specifieke inhoud van een bepaling in deze voorwaarden zich daartegen verzet, is het bepaalde in deze voorwaarden mede van toepassing op overeenkomsten waarbij de Branderij niet optreedt in haar hoedanigheid van leverancier.
De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van afnemer wordt door de Branderij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Aanbiedingen, totstandkoming van de overeenkomst en opgave en aanduidingen van producten.

Een aanbieding of (prijs)opgave bindt de Branderij nog niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order.
Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover de Branderij een order schriftelijk aanvaardt of door de Branderij uitvoering aan een order wordt gegeven. Onder schriftelijk wordt hier ook verstaan per e-mail.

Procedure tot standkoming overeenkomst.

1 De afnemer plaatst per e-mail of anders een bestelling bij de Branderij.

2 De Branderij bevestigt de bestelling per e-mail of zoals tussen de afnemer en De Branderij anders overeengekomen.

3 De afnemer krijgt vervolgens een voorlopige factuur per e-mail of zoal tussen afnemer en de Branderij anders overeengekomen.

4 Eventuele prijsverschillen tussen de prijzen zoals op de website staan vermeld en de prijzen op de factuur vermeld worden door de Branderij aan de klant kenbaar gemaakt op de voorlopige factuur en de definitieve factuur.

5 Op deze voorlopige factuur kan de afnemer reageren, order bevestigen of annuleren.

6 Na bevestiging door de afnemer is er spraken van een overeenkomst en wordt de order in behandeling genomen.

7 Bij de order wordt de definitieve factuur meegestuurd.

Alle opgaven door de Branderij van getallen, specificaties, en /of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. De Branderij kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

De Branderij behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren
onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door de afnemer schriftelijk
wordt bevestigd en /of de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Artikel 4. Wijzigingen en Aanvullingen

Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en /of de voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door De Branderij zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

Artikel 5. Afleveringstermijnen

Een door de Branderij opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor de Branderij geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van de Branderij, op de door die toeleveranciers aan de Branderij verstrekte gegevens. Deze afleveringstermijn zal door de Branderij zoveel mogelijk in acht worden genomen. Ons streven is aflevering binnen 3 werkdagen. De afleveringstermijn zal ten alle tijden maximaal 30 dagen zijn. Buiten deze termijn vervalt de overeenkomst tussen de afnemer en de Branderij en zal opnieuw een order geplaatst moeten worden, tenzij anders tussen afnemer en de Branderij is overeengekomen.
Indien de Branderij voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door de afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van de Branderij.

Artikel 6. Aflevering en Risico

De aflevering van de producten, de bepalingen omtrent de kosten van aflevering en de overgang van het risico geschieden, indien dit in de offerte of opdrachtbevestiging tot uiting is gebracht, volgens de in het handelsverkeer gebruikelijke condities.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt de Branderij de wijze van verzending. De zaken, bij verzending naar de afnemer, reizen voor risico van de afnemer. Alle kosten voor verzending zijn voor de afnemer.
De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. De Branderij zal de afnemer hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en de afnemer zal de goederen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na kennisgeving, afnemen. Normaliter zullen de goederen weer retour genomen worden naar de plaats van verzending, Dordrecht.
Neemt de afnemer de producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn.
De Branderij is in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico van de afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. De afnemer blijft de som, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annuleringskosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met een netto-opbrengst van de verkoop aan die derde.

Artikel 7. Retourgarantie.

De afnemer heeft het recht zonder opgave van redenen de afgeleverde producten binnen 8 dagen zonder opgave van redenen na ontvangst aan de Branderij te retourneren. De Branderij zal aan de afnemer de ontvangen (koop)som (voor zover al betaald) terug betalen minus de na te melden en aldus vastgestelde kosten van de retourvergoeding, onder de navolgende voorwaarden:
Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden documentatie, verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending; de retourzending moet uiterlijk op de 7e dag na ontvangst van het geleverde door de afnemer weer in het bezit van de Branderij zijn; de kosten van frankering van de retourzending zijn voor de afnemer; mits anders met de Branderij is overeengekomen. Deze retournering geld voor het overige als ontbindende voorwaarde, mits de retournering in dezelfde staat door de Branderij wordt ontvangen als waarin deze is verzonden aan de afnemer.

Artikel 8. Verzuim/ ontbinding.

Indien de afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is de Branderij gerechtigd: de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/ of die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ingeval van (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van de afnemer, zullen alle overeenkomsten met de afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij de Branderij de afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is de Branderij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door afnemer voldoende zeker is gesteld. Het bepaalde doet niet af aan de overige rechten van de Branderij op grond van de wet en de overeenkomst. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld zijn respectievelijk alle vorderingen van de Branderij op de afnemer uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) alle vorderingen van de Branderij op afnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is de Branderij gerechtigd de afgeleverde producten terug te nemen. In verband daarmee zullen de Branderij en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van de afnemer te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. De afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde de Branderij in staat te stellen haar rechten te effectueren.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

Alle producten blijven eigendom van de Branderij, niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die afnemer krachtens enige overeenkomst aan de Branderij verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan de afnemer steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat de afnemer overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Indien en zolang de Branderij eigenaar van de producten is, zal de afnemer de Branderij onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Bovendien zal de afnemer de Branderij op de Branderij’s eerste verzoek mededelen waar de producten zich bevinden. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal de afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms) rechten van de Branderij. De afnemer staat ervoor in dat een beslag op de producten onmiddellijk wordt opgeheven.

Artikel 10. Prijzen

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in de prijslijst op de web-site van de Braderij uitgedrukt in Nederlandse guldens en inclusief omzetbelasting.
Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van afnemer de kosten van verpakking en verzending, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de producten en het vervoer daarvan.
Al deze kosten zullen voor er een overeenkomst tot stand is gekomen aan de afnemer bekend worden gemaakt op de voorlopige factuur.

Artikel 11. Betaling

Producten worden door de Branderij verstuurd tegen contante betaling bij aflevering of vooraf, door middel van overboeking op een van onze rekeningen.
Voor zakelijke afnemers bestaat de mogelijkheid, na acceptatie door de Branderij, op rekening te kopen.
De afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeldt op de factuur, binnen de op de desbetreffende factuur vermelde termijn aan de Branderij betalen. Alle betalingen zullen op een door de Branderij aan te wijzen giro- of bankrekening worden gedaan. In het geval bij aflevering wordt betaald, zal dit geschieden in contanten of door middel van een gegarandeerde giro- of bankcheques.
Alle door de Branderij in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. De afnemer is niet bevoegd tot verrekening. De afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens de Branderij op te schorten.
Indien op enig moment bij de Branderij gerede twijfel bestaat omtrent de
kredietwaardigheid van de afnemer, heeft de Branderij het recht, alvorens (verder) te presteren, van de afnemer te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat de afnemer een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen
die de Branderij, al dan niet opeisbaar, op grond van de overeenkomst van de afnemer heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van de Branderij.
Met het enkele verstrijken van een betalingstermijn is afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van de Branderij op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. De afnemer is zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vetragings rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk rente vermeerderd met 3%. Indien de afnemer jegens de Branderij in verzuim is, is hij verplicht de Branderij de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door de afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van fl. 250, –, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
Indien de Branderij, nadat de afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan de afnemer richt, doet dit niet af aan het voorafgaande bepaalde.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en Vrijwaring.

De Branderij is niet aansprakelijk voor schade aan de producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake.
De Branderij is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zgn. gevolgschade die de afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade. Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van de Branderij (of van haar leidinggevend personeel), zal de afnemer de Branderij vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de producten of dienstverlening en zal hij de Branderij alle schade vergoeden die de Branderij lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 14. Overmacht.

Indien de Branderij door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachts toestand.
Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachts situatie dit rechtvaardigt.
Ingeval van overmacht heeft de afnemer geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als de Branderij als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. De Branderij zal de afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 19. Verplichtingen van de afnemer.

De afnemer zal aan de Branderij alle voor de uitvoering van de Branderij’s werkzaamheden benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.
De afnemer zal zorgen voor het gebruik van de producten in overeenstemming met de wettelijke richtlijnen.
Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van de Branderij staan of indien de afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft de Branderij het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van de Branderij in rekening te brengen en de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.

Artikel 20. Overdracht van rechten en verplichtingen

Het is de Branderij toegestaan de in enige overeenkomst met afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van de Branderij worden overgedragen zal de Branderij de afnemer voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden. De Branderij is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden. De afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/ of verplichtingen uit een overeenkomst aan enige derde over te dragen.

Artikel 21. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Op deze voorwaarden, alsmede op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of deze overeenkomst zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, worden beslecht door de des bevoegde rechter. De Branderij conformeert zich aan de Web Trader Code zoals opgesteld door de consumentenbond.

Artikel 22. Slotwoord

De Branderij kan deze algemene voorwaarden ten alle tijden naar eigen inzicht wijzigen. Op aanvraag kunnen deze voorwaarden u op schrift worden toegestuurd. Op de website van de Branderij zal boven de algemene voorwaarden de datum staan wanneer de laatste wijziging van de algemene voorwaarden heeft plaatsgevonden.